اندک اندک داریم میگذرونیم یا شایدم میگذریم ولی همین اندکها داره زیاد میشه. عمر کوتاه و آرزوها بلند است.
تلاشهای دوستان فنز در سال جدید به لطف خدا توسعه خواهد یافت و از بین دوستان تعداد فعال تر از بقیه خواهند بود و طبق قاعده ی فنز زحمت امور فنز را برعهده می گیرند.
از ویژگی های گروههای هوادار اینه که هر جا باشند فراموش نمیکنند که طرفدارند ولو وقت نداشته باشند که در فعالیتهای گروهی فنز شرکت کنند.
سال جدید رو با انرژی بیشتر از گذشته شروع خواهیم کرد. انشاءالله