اگر حافظم خوب یاری کنه فکر می کنم پنجشنبه 9 فرودین ماه بود که با تعدادی از دوستان وبلاگ نویس به اتفاق، برای تما شای فیلم اخراجیها رفتیم . قرار وبلاگی جالبی بود. فکر کر دم خالی از لطف نباشه که مجدداً این برنا مه تکرار بشه. به همین  منظور در روز پنجشنبه ۱۳اردیبهشت ماه در سالن اداره تئاتر واقع در خیابان فردوسی قرار و بلاگی دیگری با هم فکری دوستان تنظیم کردیم  .که امید وارم باز هم دوستان و بلاگ نویس رو در کنار هم ببینیم .

http://cinematheater.persianblog.ir