خبر فوری ... کوتاه .... و بسیار شیرین و دلنشین .

دکتر بوترابی مدیر عامل پرشین بلاگ آزاد شد .