آقا يکی پيدا بشه منو از فهرست نويسندگان اين وبلاگ بياره بيرون. وگرنه ميگم که اين وبلاگ خيلی غيرفعاله و اسمش رو بايد بزاريم توی حراجی!!!