نماز و روزه هاتون قبول

برای دوستان فنزی که میتوانند فردا سه شنبه تهران باشند٬ یک مراسم کوچک افطاری داریم.
لطفا با بنده یا با خانم پاک طینت تماس بگیرید.

منتظریم