توضیح در مورد طراحی هدر رایگان

ضمن قبولی طاعات و عبادتهای شما لازم به ذکر هست که به دلیل استقبال بینظیر از طرح ، طراحی هدر رایگان و ارسال انبوه درخواستها برای طراحی لذا شاید سفارشات کمی دیر به دستتان برسد امیدواریم مارا یاری نمایید.