اطلاعیه باشگاه

طبق تصمیم اتخاذ شده از این به بعد قرعه کشی ماهانه انجام خواهد شد.

قرعه کشی بعدی ٣٠/٨/٨٨