سومین  فهرست از یادداشت های ارسالی به دبیرخانه جشنواره نوروزی وبلاگ نویسان پرشین بلاگ را برای آشنایی با این وبلاگ ها در ادامه این یادداشت پیگیری کنید .

با آرزوی نوروزی خوش برای شما

http://noshinadiban.persianblog.ir/post/2

http://sahel401.persianblog.ir/post/414

http://sahebkelid.persianblog.ir/post/11

http://kochiktarinsetare.persianblog.ir/post/182

http://immortalsun.persianblog.ir/post/40

http://savate.persianblog.ir/post/17

http://nid.persianblog.ir/post/49

http://barghestan.persianblog.ir/post/18

http://espidasht.persianblog.ir/post/95

http://drywall.persianblog.ir/post/85

http://golehamishehbahar.persianblog.ir/post/538

http://taranebaran4u.persianblog.ir/post/295