متاسفانه خبر دار شدیم آقای بهنام آقایی ( بهنامترین ) از مدیران فنز

پرشین بلاگ در بستر بیماری هستند و متاسفانه از ناحیه پا دچار آسیب

 دیدگی شدید شدند  ناراحت

 از شما هواداران عزیز هم می خواهیم که برای سلامتی این مدیر

عزیز و فعال و دلسوز باشگاه هواداران پرشین بلاگ دعا کنید .

امیدواریم که هر چه زودتر حال بهنامترین عزیز خوب بشه و ایشون

رو در صحت و سلامت کامل ببینیم .

وبلاگ آقای بهنام  آقایی : تا بینهایت دور