مسئولین غرفه پرشین بلاگ در پنجمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال :

آقای مهندس سودمند

آقای بهنام آقایی

خانم نگار نیک نفس 

آقای علیرضا مهجور

آقای شروین تدین 

 

و عکاس پرشین بلاگ جناب آقای امید رحمانی