از قاب دوربین امید رحمانی 

مسئولین غرفه 

اعضای فنز پرشین بلاگ 

باشگاه هواداران پرشین بلاگ 

جلسه هفتگی فنز پرشین بلاگ در غرفه پرشین بلاگ 

اعضای فنز پرشین بلاگ و مدیران سایت بانوی ایرانی 

اعضای فنز پرشین بلاگ 

اعضای فنز پرشین بلاگ