و گاهی سوژه ، عنوانی است از سوژه های نمایشگاه رسانه های دیجیتال که به مرور

برخی از این سوژه ها را به تصویر خواهیم کشید .

نخستین سوژه ها 

بلوتوث یا بلاتوث ؟؟؟

بعضی از دوستی ها ...