چهاردهم آذر ماه مصادف است با روز جهانی فعالیتهای داوطلبانه .

در سر تا سر دنیا، گروههای وسیعی از مردم وقت خود را صرف فعالیتهای داوطلبانه میکنند. انگیزة تمامی این افراد صرفنظر از نوع فعالیتشان، کمک به دیگران و در عین حال کسب بعضی منافع مادی یا معنوی می باشد.با توجه به تفاوتهای موجود در مفاهیم " داوطلب " و " فعالیت داوطلبانه " برای مردم و نیز اهمیت فعالیتهای داوطلبانه در سازمانهای غیر دولتی و تشکلهای مردمی به معیارها و شاخصهایی جهت شناسایی و تعریف این فعالیتها محتاجیم. معیار های زیر در عین حال که تمامی فعالیتهای داوطلبانه در سراسر دنیا را در بر می گیرند، ما را قادر می سازند تا بین فعالیتهای داوطلبانه واقعی و سایر رفتارهایی که " داوطلبانه" جلوه می کنند، تمایز قائل شویم.

- علت اولیة فعالیتهای داوطلبانه، کسب امتیازات مادی نیست. با این حال سازمانی که فعالیت داوطلبانه برای آن انجام می شود باید مخارج قانونی تحمیل شده بر فرد داوطلب در هنگام اجرای فعالیت داوطلبانة خود را جبران کند. این موضوع از این جهت حائز اهمیت است که مانع از هزینه کردن پول توسط داوطلب شده، نیز باعث می شود افراد کم بضاعت هم بتوانند در فعالیت داوطلبانه مشارکت کنند.

- فعالیت داوطلبانه با میل و ارادة اشخاص به صورت خود جوش صورت می گیرد و "تمایل شخصی" اصل بنیادی هر فعالیت داوطلبانه است. در دیگر فعالیتها فشارها و نیروهایی که از طرف همآلان وارد می شود و یا حس تعهد و التزام اجتماعی، آنها را وادار به فعالیت می کند.این معیار باعث متمایز شدن فعالیتهای داوطلبانة اصیل از فعالیتهایی که جبر خارجی باعث انجام آنها است، می شود. برای مثال دولت به مردان جوان این شانس را می دهد که بتوانند به جای سربازی در خدمات عام المنفعه و داوطلبانه شرکت کنند. در این حالت با یک فعالیت داوطلبانة اصیل و خودجوش مواجه نیستیم.

- سود و نفع فعالیت داوطلبانه به شخص دیگری غیر از داوطلب(یعنی فرد "کمک جو") می رسد. پافشاری روی این مطلب که فعالیت داوطلبانه صرفاً در قالب سازمانها ( غیر انتفاعی و یا خصوصی) صورت گیرد نادرست است و بسیاری از فعالیتها که بطور غیر رسمی بین دوستان و همسایگان اجرا میشود، قطعاً در تعریف فعالیتهای داوطلبانه قرار می گیرد.
همچنین فعالیت داوطلبانه نباید الزاماً مداوم و مستمر و طولانی مدت تلقی شود و بسیاری فعالیتهایی که در مقیاس محدود و یا کوتاه مدت صورت می گیرند نیز داوطلبانه هستند.مردمی که وقت و یا پول خود را صرف فعالیتهای داوطلبانه کرده اند اظهار داشته اند که رضایت خاطر و اشتیاقی که بدست آورده اند بیش از هزینه (زمانی و مالی) است که پرداخت کرده اند.
منبع : دارچین