روز جهانی داوطلبان هر ساله در تاریخ  5 دسامبر مطابق 14 آذر در همه کشور های
جهان برگزار شده و به طور قانونی توسط سازمان ملل به رسمیت شناخته می شود.
در این روز داوطلبین در زمینه های مختلف گرد هم آمده و فعالیت های خود را اعلام
می دارند.


سایت داوطلبان ملل متحد www.unv.org
 
اهداف توسعه هزاره و داوطلبان : http://www.worldvolunteerweb.org/mdgs.html