صاحبان حق بر پرشین بلاگ بسیارند

مشهورترین و شناخته ترین شان وبلاگ نویسان عزیز هستند

کسانی که هویت پرشین بلاگ از آنان است

و نیز مدیران و همکاران و همراهان پرشین بلاگ در یک دهه فعالیت آن

کسانی که آن را تاسیس کردند، رونق و ارتقاء دادند، و همچنین

آنانکه در شرایط سخت به یاری آن آمدند 

یاد همه آنان را که بعضی هستند و بعضی نیستند

گرامی می داریم