سالروز مبعث آخرین پیامبر ص از سلسله پیامبران الهی

یادآور اصالت خلاق و عقل و دانش در راه و روش خدایی

بر همگان مبارک باد


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رسول خاتم بود و پایان دعوت به خدا نبود و نیست

دعوت به حق، از عمق وجود انسان

جاری است

و روایت کرده اند:

بعثت لاتمم مکارم الاخلاق

و

اول ما خلق الله، العقل

و

العقل الحجة الباطنة