السلام ای حضرت سلطان عشق

                         یا علی موسی الرضا ای جان عشق

                                              السلام ای بهر عاشق سرنوشت
 
                                                                            السلام ای تربتت باغ بهشت

ولادت باسعادت سلطان، امیر و ولی نعمت تمام ایرانیان، حضرت رضا(ع) مبارک.