سپاسگزار همچون معلمی هستم که اندیشیدن را به من آموخت نه اندیشه ها را

با یاد معلم شهید ، استاد مرتضی مطهری روز معلم را گرامی داشته و این روز را

به تمامی معلمان ایران زمین تبریک عرض میکنیم .