مرحله مذاکره حضوری برای واگذاری پرشین بلاگ، پس از دریافت پیشنهادات،  آغاز شده است .

به دنبال دریافت دهها پیشنهاد  و همچنین اطلاع از پیشنهاد دهها وبلاگنویس مبنی بر واگذاری پرشین بلاگ به وبلاگنویسان ، مرحله دیگری از روند بررسی واگذاری سایت آغاز شده است

در این بخش تعدادی از پیشنهاد دهندگان برای بررسی های بیشتر موضوع واگذاری به جلسات حضوری دعوت می شوند.